Bæredyktighed hos Hunton

Hunton er bevidst om vores sociale ansvar. Derfor vil vi være en virksomhed, der har et højt fokus på ESG (Environment, Social and Governance) og arbejder målrettet med bæredygtighed i forhold til produktion, arbejdsliv og vores omgivelser.

Miljø og klima

Miljøfyrtårn

Hunton Fiber AS er certificeret som Eco-Lighthouse, og arbejder aktivt med miljøforbedringer inden for arbejdsmiljø, affaldshåndtering, energiforbrug, indkøb og transport.

Huntons Klimamål

Vores klimamål er ambitiøse, og i 2030 vil vi

 • Blive en del af den cirkulære økonomi på egenproducerede produkter
 • Reducere lokal påvirkning med 80 %
 • Reducere affald med 80%
 • Reducere CO2-ækvivalenter med 30 % (direkte CO2 emissioner)

Basisår: 2020
Vores CO2-udledning i 2020 var 2.500 ton CO2-ækvivalenter.

Hunton vil løbende arbejde for at forbedre vores indsats for miljøet og drive vores forretning med det mindst mulige klimaaftryk ved at:

 • Primært bruge vedvarende og lokale inputfaktorer i vores egenproduktion
 • Løbende dokumentere og forbedre miljøledelsessystemet for at forbedre miljøpræstationerne
 • Sikre, at vi følger etiske retningslinjer i vores miljø- og klimaarbejde
 • Forankre vores miljøpolitik i FN’s verdensmål (med fokus på bæredygtigt byggeri og samfund, ansvarligt forbrug og produktion og stop for klimaforandringer)
 • Sikre gode kompetencer i organisationen på miljø- og klimaområdet

 

Social – virksomhedens sociale ansvar

Arbejdsliv

Vi er forpligtet til at bidrage aktivt til lokalsamfundet og være en arbejdsplads med plads til alle. Vi vil gerne hjælpe så mange som muligt med at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet og dygtiggøre sig. Derfor tager vi lærlinge ind, som har mulighed for at tage et certifikat hos os. Vi tilbyder certifikater inden for automation og produktionsteknik i samarbejde med Amtsrådet. Omkring 90% af vores produktionsmedarbejdere har et certifikat for lærlingeuddannelse.

Vi deltager i Trainee Innlandet, som har til formål at tiltrække og fastholde ekspertise i Indlandsregionen. Studerende, der deltager i programmet, kan tilbydes praktikantstillinger hos os.

Vi arbejder aktivt for at integrere så mange som muligt af dem, der falder uden for arbejdsmarkedet gennem ordninger for modulbaseret erhvervsuddannelse for flygtninge, unge handicappede og ringe i vandet. Målet er at tilbyde dem et fast job hos os.

Hunton skal være en arbejdsplads, der behandler alle lige uanset køn, kønsidentitet og kønsudtryk, etnicitet, tro, alder, seksuel orientering og funktionsevne.

For at udvikle solide og fremtidsorienterede byggeløsninger rekrutterer vi fagfolk fra hele verden. Vores medarbejdere kommer fra i alt 17 nationaliteter, og det er vi stolte af!

Sociale forhold

Vi vil tage ansvar både nationalt og lokalt ved at støtte humanitære organisationer og dårligt stillede mennesker i samfundet og andre projekter, der understøtter ligestilling, menneskerettigheder og den grønne omstilling. Vi vil også støtte fritidsidræt, eliteidræt og lokale arrangementer.

Hunton vil anvende 0,1% af koncernens driftsindtægter til denne type formål.

 

Governance – ledelse og forretningsetik

Vi vil løbende arbejde for den mest hensigtsmæssige selskabsledelse og videreudvikle koncernens etiske retningslinjer.

Vi vil handle proaktivt i forhold til love og regler, herunder:

 • GDPR
 • Korruption – forebyggelse af alle former for korruption i koncernen og i forhold til kunder og leverandører
 • Whistleblowing – sikre gode rutiner for indberetning og håndtering af indberetninger
 • Ligestilling og mangfoldighed – arbejde for ligestilling/mangfoldighed og mod forskelsbehandling og chikane, herunder en konkret handlingsplan for kønsbalance